ගීත සමුච්චිතය

සුනිල් එදිරිසිංහයන්ගේ ඇසුනු නෑසුනු ගී සමූහයක් මෙතැනින්, http://www.infolanka.com/miyuru_gee/art/sunil_ediri.html