නෙතු අගම


නෙතු අගම නොවැ කඳුළු රැඳුනේ
බිම වැටෙන්නට ලතැවුලෙන්
සිත් කොනක නොවැ නුඹ සිටින්නේ
වෙන්ව ගිය මුත් මා වෙතින් //

වියලි කතරට මඳ පවන මය
සිසිල දුන්නේ මුදු ලෙසින් //
තැවුණු දිවියට නුඹේ සුසුම් මය
පහස දුන්නේ සෙනෙහසින් //

නෙතු අගම නොවැ කඳුළු රැඳුනේ

වහින වැස්සට හිමි ගමන මය
ගලා යන්නේ ගඟ ලෙසින් //
සෙනෙහ සිතකට හුරු රිදුම් මය
නෙතු තෙමන්නේ සීතලෙන්

නෙතු අගම...

සංගීතය: අනුරාධ අබයසිංහ
පද රචනය: සුරංක ඉරෝෂන්

No comments:

Post a Comment