සකිසඳ නුඹමය

සකිසඳ නුඹමය කළණ මිතුරු සඳ
කෙනෙකුට සිතුසේ ලබනු බැරී
බිතු සිතුවම් රූ මිතුදම් වෙයමද
සසර පුරා බිඳ දමනු බැරී //

නුඹෙ රුව නිමිතෙක රසඳුන් වේමය
දුටු තැන ඇසිපිය හෙලනු බැරී
කුසුමකි නුඹෙ සිත සුවඳින් උතුරන
රහසේ සඟවා තබනු බැරී

සකිසඳ නුඹමය...

අමයුරු තෙපුලද සුමියුරු ගීයක
නොඅසා මොහොතක් හිඳිනු බැරී
නිර්දක කතරේ දිය දෝතයි නුඹ
කෙලෙසින් වත් මිල කරනු බැරී

සකිසඳ නුඹමය...

No comments:

Post a Comment