කඳුළු දෙන්න

කඳුළු දෙන්න මට හඞන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න
සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසල වන්න //

හිත උපන්න ආලවන්ත ඒ රුව කෝ මට කියන්න
මගෙ තනියට මා පමණයි ඇය එවන්න මා බලන්න

කඳුළු දෙන්න...

ලිහිණියනේ පියාඹන්න ඇය ඇති තැන සොයා යන්න
මා මිය යන බව පවසා ඇය එවන්න මා බලන්න

කඳුළු දෙන්න... //

No comments:

Post a Comment