නන්දිකඩාල්

නන්දිකඩාල් කලපු දිගේ සඳ දියවෙනවා බලන්න
චුණ්ඩිකුලම් ඉර මඬලෙන් ඉර පායනවා බලන්න
සයිවර් කඩයක ඉඳගෙන දෙමළ සින්දුවක් අහන්න
අපි ආසයි ඔබත් එක්ක ජීවිතයම බෙදා ගන්න //

ඉරණමඩුවෙ වැව වාගේ සෙනෙහස උතුරලා යන්න
අරියාලේ තුඩුව ලඟින් පරණ පාර අළුත් වෙන්න
සංගිනියන් නාඩගමේ රුදංග ගී නද අහන්න
අයියකච්චියේ ළිංවල පිරිසිදු පැන් පොදක් බොන්න

ගිනිගත් තල් කරටිවලට වැහිදිය අහුරක් එවන්න
නව දළුලන මනුස්සකම අතු ඉති ලා පැතිර යන්න
නල්ලූර් කෝවිලේ ශුද්ධ මුරුගණ් දෙවියනි අහන්න
එක්ව නගන සීනු හඬින් කරුණා ගඟුලක් මවන්න

නන්දිකඩාල්...

No comments:

Post a Comment