රජ පෙරහැර

Sunil Edirisinghe - Raja Perahara Enawa
Found at bee mp3 search engine

රජ පෙරහැර මැද ඇතා නටනවා
දා කරඞුව ඇලවෙනවා
දෙදහස් වසරක් රැකගත් කරඞුව
දෙවියනි හද කකියනවා

අපට සෙනේ ඇති බෝසත් ගිජිඳෙකු කවදද දෙදණ නමන්නේ

විලංගුලා ලා ඇතු බැඳ දමලා
සැනසුම් සුසුම් හෙලන්නේ
කොඩි කුඩ සේසත් පාවඩ තිබුණත්
කොහොමද රජ පෙරහැර යන්නේ

රජ පෙරහැර...

අපට සෙනේ ඇති බෝසත් ගිජිඳෙකු කවදද දෙදණ නමන්නේ

උත්තම කරඞුව දෝත දරාගෙන
පාර කොනේ අපි ඉන්නේ
අපට සෙනේ ඇති බෝසත් ගිජිඳෙකු
කවදද දෙදණ නමන්නේ

රජ පෙරහැර...

No comments:

Post a Comment