ඔටුනු පලන්දා

ඔටුනු පලන්දා සිහසුන ඉන්දා වැයුවාණේ නුඹ මඟුල් බෙරේ
තැලිපිලි අන්දා පෝරුවෙ ඉන්දා යුවළට ආසිරි මඟුල් බෙරේ

ඔල්වර හඞ මැද අඩව් කස්තිරම්
ලොවටම ඇසුණා මඟුල් බෙරේ
රජ මැති සිටුවරු වඩිනා මඟුලට
පෙරමඟ වඩිනා මඟුල් බෙරේ...මඟුල් බෙරේ

ඔටුනු පලන්දා...

ගෙයි පිළිකන්නේ බංකු පුටුව උඩ
වාඩිවෙලා ඇයි මඟුල් බෙරේ
මැද මිදුලේ අද රට මාලක්කම්
නුඹට සිනාදෝ මඟුල් බෙරේ...මඟුල් බෙරේ

No comments:

Post a Comment