පැන්සොන් දිනය

Sunil Edirisinghe - Penson Dinaya
Found at bee mp3 search engine

පැන්සොන් දිනය වැටෙනවා මාසේ අගට
විය පැහැදම් වැඩියි පැන්සොමෙ දෙගුණෙකට
අඟ හිඟකම් වලින් හිත තැලුණත් බරට
මා අද බරක් වී නැත මගෙ දූ දරුවන්ට

තිස්පස් වසක සේවය අවසන් වන දවස
මා සේවය කලේ පඩියට නොව දැයට
කාසිය වලංගුද නැත අගයක් නැතුව
දෑත සවිබලයි හිත හයියයි තවම

පාළුව තනිකමෙන් දුක දැනෙනෙවා දිවියේ
වතුපිටි ඉඩකඩම් නැත මා සන්තකයේ
දරුවන් අසයි මොනවද උන්ටත් කෙරුවේ
මං හෙළු දහදියයි උන් මිනිසුන් කෙරුවේ

පැන්සොන් දිනය ...

No comments:

Post a Comment