සැම දන තුඩ

සැම දන තුඩ තුඩ රැව්දෙන
සාමය සමගිය රජ වුණ
නිදහස් මල් නෙලනා දින
කවදා ඒවිද සුමිතුර //

සාමයෙ ගීතය හඞින් ගයාගෙන
රජ වෙමු සාමය පිරි දේශය තුල ///

උනුන් ඇණකොටා වැනසෙන
විලාපයෙන් හද සිරවුණ
ලෝහිත ගංගා වැලපෙන
රටේ සිහිනයයි සාමය //

සාමයෙ ගීතය... ///

සිරිත විරිත එක ලෙසින් බෙදාගෙන
එක හිරු සඳු ගෙන් පිහිට පතාගෙන //

සාමයෙ ගීතය... ///

No comments:

Post a Comment