හත් මුහුදින් එපිට

Sunil Edirisinghe - Hath Muhudin Epita
Found at bee mp3 search engine

හත් මුහුදින් එපිට ගුගුරුවා
බතරොයි උගුරු දණ්ඩ
හත් දෙයියන් බලා ඉද්දි සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ
මහත්වරුනි දන්නවාද සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ
සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ

ඇත්දත් ගම්මිරිස් කුරුඳු මැණික් අරන් එතෙර යන්ඩ
ලක් මවුනගෙ දරු පැටවුන් වහල් කමේ තියා ගන්ඩ
වැව් බිඳ රන් කොත බිම ලා //
දාගැබ පිට කොඩි දමන්න
මහත්වරුනි දන්නවාද සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ
සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ

යෝධ කඳු වළලු වටලා වන හිස මුඩු බිම් කරන්ඩ
කෝපි තේ රබර් වවලා එතෙර එදේසෙට යවන්ඩ
ඉර නොබහින පොළොව වටේ //
කතිර කොඩිය ලෙල දෙවන්ඩ
මහත්වරුනි දන්නවාද සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ
සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ

සත්තු වගේ මඩ කාගෙන දිව කාගෙන බර අදින්ඩ
උත්තම අධිරාජ්ජෙකට ජීවිත පූජා කරන්ඩ
අනේ අපොයි අපිත් ගියා //
පය පාමුළ වාල් වෙන්ඩ
මහත්වරුනි දන්නවාද සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ
සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ

හත් මුහුදින් එපිට ගුගුරුවා
බතරොයි උගුරු දණ්ඩ
හත් දෙයියන් බලා ඉද්දි සුද්දො ආවෙ රට කරන්ඩ
මහත්වරුනි පේනවාද අදත් එනව රට කරන්ඩ
අදත් එනව රට කරන්ඩ

No comments:

Post a Comment