අන්ධ අඳුරනොනිත් පැතුම් නිම්හිම් සොයනා
මන්දාරම සේ අහස් තලේ
මායා අඳුරින් දසත වසා පැතිරේ
ඉර හඳ මොහොතක් සුසුම් නඟයි
මායා පටලය සිඳෙන තුරා

අන්ධ අඳුර මැද කාලය පියඹයි
ඉර හඳ අඳුරේ සුසුම් නඟයි
මන්මත් සිතිවිලි විදුලිය රේඛා
මේඝ ඝර්ජනා නඟා දිවෙයි.

නොනිත් පැතුම්...

නිමේෂයක ඒ අඳුර සුසුම් ලයි
ඉර හඳ යලි ලොව අරා නැඟෙයි
සිතැඟි කළඹවා හද රැඳි ආශා
නිසරු සිහින බිඳ දෙනෙත් අරියි

නොනිත් පැතුම්...

No comments:

Post a Comment