ගගන සරනා

Sunil Edirisinghe - GaGana Sarana .mp3
Found at bee mp3 search engine

ගගන සරනා සියොතුනේ
සොයා තුරු සෙවණක්
බලන් මිනිසුන් වැලපෙනා...
බලන් මිනිසුන් වැලපෙනා බිම
පතා දිය කඳුලක්

ගගන සරනා මිනිසුනේ
පතා සුව දසුනක්
බලන් සියොතුන් වැලපෙනා බිම
සොයා තුරු සෙවනක්

ගතින් සියොලඟ වසා සිහිලස දී
නිවා කුසගිනි නැවුම් රස පල දී
මවු ගුණෙන් දරු සෙනෙහසින් පේවී
මිනිසුනේ ඒ වන අරණ ඔබ නමින් දිවි පිදුවේ

නැගෙයි කුසගිනි පුරන් වූ කුඹුරින්
ගලයි ලෝදිය බිඳුණු වැව් බැම්මෙන්
හඞන්නටවත් තෙතක් නැති දෑසින්
මිනිසුනේ මේ බලන් මිහිතල හැරගියා දෙවියන්

ගගන සරනා...

No comments:

Post a Comment