සුපහස් අසුනක

Sunil Edirisinghe - Supahas Asunaka
Found at bee mp3 search engine

සුපහස් අසුනක සිටියද අද මා
සිහිලස විඳිමින් විදුලිය පංකාවේ
සිහියට එනවා පාඩම් කල හැටි
අබලන් පුටුවක ඉඳගෙන රෑ යාමේ

කහට කෝප්පෙන් කුස පුරවාගෙන
සරඹ කරද්දී දවසක් දා
ඇදගෙන වැටුනම නැගුණු සිනා හඞ
දුගී බවට කෙරුවද නින්දා

සුපහස් අසුනක...

ඉරුණු කලිසමේ අණ්ඩ දමාගෙන
මං පාසැල් ගිය පෙර දවසේ
සරදම් විලසින් හිනැහුණු මිතුරන්
කිම මා අභියස අද දවසේ

පිහිටක් ලැබගනු පිණිස පතාගෙන
මගේ කුටිය වෙත අද දින ආ මිතුරේ
දුටුවෙද සරදම් සිනා පොදක් හෝ
රැඳී තිබෙනු මගෙ තොල් අතරේ සැඟවී

No comments:

Post a Comment