මා සිත තුල ගී ගයන

මා සිත තුල ගී ගයන වසන්තය නුඹයි
වසන්තයේ හිතේ ඇඳෙන සුවඳ මල නුඹයි

මගේ හිතේ සදා ඇඳෙන සොඳුරු වර්ණ දේදුන්නක
දේදුන්නේ පාට අයිති නුඹේ දෑසටයි

මා හදවත අවදි කරන මියුරු මියැසි රාවයයි
ඒ මියැසිය නංවන තත නුඹේ දෙතොලඟයි

No comments:

Post a Comment