බෝසත් කුල ඇතාණෝ

Sunil Edirisinghe - Bosath Kula Athano
Found at bee mp3 search engine

බෝසත් කුල ඇතාණෝ
සිවුපා මහ සතාණෝ //
වනන්තරේ නෙතාණෝ
පාරිලෙය්‍ය ඇතාණෝ
ඇතාණෝ ඇතාණෝ

වැඩම කලත් දළදා හිමි සඳාණෝ
දෙදළ කපා බිම හෙලනා ඇතාණෝ
ඇවිදින කල අහිමිව වන පෙතානෝ
වෙඩි පිට වෙඩි කා මියැදෙන ඇතාණෝ

බෝසත් කුල ඇතාණෝ...

සක්වල ගල සොඳුරුමැ ඇත් රජාණෝ
ගැමුණු රජුට ජය දුන් හිතවතානෝ
පනාමුරේ පරපුරැ සිරිමතාණෝ
අභය බිමෙත් හබයක් නැති රජාණෝ

බෝසත් කුල ඇතාණෝ...

No comments:

Post a Comment