ඉස්සර නං මේ

Sunil Edirisinghe - Issara Nam Mey
Found at bee mp3 search engine

ඉස්සර නං මේ නාදෙ ඇහෙන කොට
ඔල්වරසන් හඞ දුන්නේ
මහත්වරුනි ඒ සර්පිනාවමයි
ඇයි දැන් අහක බලන්නේ //

වේදිකාව උඩ තබ්ලා මැන්ඩලින්
මැද්දේ රජවී උන් සැටියා //
රූකඩ මඩුවේ නාඩගමේ
මගෙ සර්පිනාව මුලටම සිටියා

ඉස්සර නං මේ...

දන මන පිනවූ රාග තාල මයි
තවමත් ගුවනේ රැව් දෙන්නේ //
ඒත් අනේ මේ සර්පිනාව ගැන
තවමත් නැහැ හරිහැටි දන්නේ

ඉස්සර නං මේ...

No comments:

Post a Comment