සිහිනයක වෙලී

සිහිනයක වෙලී දොර කවුළු ලඟ රැඳී
ඔබ දුරක සිට හොරෙන් බලයි මදහසක් නොදී
එපමණද මට හිමී //

මද පවන හා ඇදී ඔබ සුවඳ මට දැනී //
සිත ඉකිගසා හඞා වැටෙයි තනිකමක් දැනී
එපමණද මට හිමී

සිහිනයක වෙලී...

මහ රැයක අවදිවී තනි යහන මත රැඳී //
ඔබ ගැනම සිත විඩා දෙවයි නෙතට නිදි නොදී
එපමණද මට හිමී

සිහිනයක වෙලී...

පද රචනය: සෝමරත්න දිසානායක
සංගීතය: රෝහණ වීරසිංහ

No comments:

Post a Comment