හිත මහ පුදුම තැනක්

Sunil Edirisinghe - Hitha Maha Puduma Thenak
Found at bee mp3 search engine

හිත මහ පුදුම තැනක්
දිදුලන මහරු මිණක්
හසරැල් වතල වතක්
විටෙකදි නොනිම් දුකක්
හිත මහ පුදුම තැනක්
හිත මහ පුදුම තැනක්

නවතින්නැයි කී විට හිත නිනව් නැතිව දුවනවා
ඉක්මන රිසි වූවිට හිත නැවතුණ තැන ඉන්නවා
ලද දේ ඉවත හෙළන නොලැබෙන දේම යදින
හිත හිත් පිත් නැති ලෙස මට දඬුවම් කරනවා
හිත හිත් පිත් නැති ලෙස මට දඬුවම් කරනවා

හිත මහ පුදුම තැනක්...

අනුන් ළඟම දැවටී හිත ඉතින් මවෙත රැඳෙනවා
අසරණවූ දා වෙන්වී මදෙස බලා ඉන්නවා
හිතකට හිමිදේ හැර අන් හැමදේම හිතන
හිත හිත් පිත් නැති ලෙස මට දඬුවම් කරනවා
හිත හිත් පිත් නැති ලෙස මට දඬුවම් කරනවා

හිත මහ පුදුම තැනක්...

No comments:

Post a Comment