අම්මෙ පෙම්බරා

Sunil Edirisinghe - Amme Pembara .mp3
Found at bee mp3 search engine

අම්මෙ පෙම්බරා තොස කර දෙන්ට අවසරා
ජෝර්ජ් මහරජා ගුණ කඳ කරමු සිහි සොඳා
මාස්ටර්ගෙ ගායනාව හුස්ම පිඹී සර්පිනාව
රාග තාල වර්ණනාව අනුව වැයේ බටනලාව

සරිගමපධනී
හරි හරි සනිධපමගරී
ආ..ආ..ආ..

නළල් වටින් එන දහදිය පිසදාගෙන විරාමයක
වීණාවක නාද නැගේ දිගාසිරි යදා රජු හට
සායට මනරම් අත් දිග හැට්ටය තොල් අග හිනාව
මතු කොට ටොප් හැට් ඇඳගෙන ඒරොප්පේ කල්පනාව
මාස්ටර්ගෙ ගායනාව හුස්ම පිඹී සර්පිනාව
රාග තාල වර්ණනාව අනුව වැයේ බටනලාව

සරිගමපධනී...

රාජ තේජසින් එල්ලී රජ්ජුරුවෝ පින්තූරෙක
බලා හිඳී ගම්භිර ලෙස දෙකට නැමෙන පරපුර දෙස
හීන දීන ගැත්තන් හට උපහාසෙන් සරදම් කල
යලි උපදින්නේ කවදද හිමි දම්පල් අනගාරික
මාස්ටර්ගෙ ගායනාව හුස්ම පිඹී සර්පිනාව
රාග තාල වර්ණනාව අනුව වැයේ බටනලාව

සරිගමපධනී... ///

No comments:

Post a Comment