අද ඉපැදුණු

Sunil Edirisinghe - Ada Ipadunu
Found at bee mp3 search engine

අද ඉපැදුණු නැවුම් ලොවට සිවු දෙවියනි වරම් දෙන්න
පතිනි මවුනි බැල්ම හෙලා හද සුව යහනේ රකින්න //

උපන් බිළිඳු නහවන්නට රුවන් පිරිස පැන් වඩතී
සිරිමාබෝ පත් සෙලැවී මෙත් සිහිලෙන් සුවය දෙතී
දහසක් දෙව් බඹුන් නිතින තුන් තිස් පැය තනි රකිතී
සඳ හිරු දෙපසින් අවදිව කල්පයකට ආයු දෙතී
කල්පයකට ආයු දෙතී

අද ඉපැදුණු...

සහසක් බුදු වදන් නිතර නැළවිලි ගීයෙන් ගයතී
සිරි දළදා හිමි සරණින් පිහිට ලබා නිදුක් වෙතී
උපන් පුතුට ලෙවන් අතර දහසක් කිරි මවුන් ඇතී
බාල බිලිඳු පිලිගන්නට සමන් දෙවිඳු දෝත දෙතී
සමන් දෙවිඳු දෝත දෙතී

අද ඉපැදුණු... //

No comments:

Post a Comment