මලේ රුවට

Sunil Edirisinghe - Male Ruvata Tharuna Bab .mp3
Found at bee mp3 search engine

මලේ රුවට තරුණ බමරු ඇදෙන්නේ
මලේ මුකුළු බඹර නුවන් නෙලන්නේ
පැතුම් සිනාසේ නැහැ සිතුම් මුලාවේ
සිනාවී ආවා මුලාවී ආවා
මලේ රුවට තරුණ බමරු ඇඳෙන්නේ

සිත ඒ රුවේ වෙළිලා තියේ
එය ආදරේ හඳුනා නොවේ
සිනාවී ආවා මුලාවී ආවා

මලේ රුවට...

මදිරා මලේ උතුරා හැලේ
සැමදා ලොවේ නැහැ ඒ රසේ
සිනාවී ආවා මුලාවී ආවා

මලේ රුවට...

No comments:

Post a Comment