මේ කඳුළු බිංදුව

Sunil Edirisinghe - Me Kadulu Binduva .mp3
Found at bee mp3 search engine

මේ කඳුළු බිංදුව මගෙ නොවෙයි
එය ඔබේමයි එය ඔබේමයි //

ඇඳ වියන ලඟ අඩ සඳින් දිදුලන
මළ තාරකාවක සිහිල කැටිවුන //
මේ කඳුළු බිඳුවේ අයිතිකාරිය ඔබ තමයි

හඞන්නට කිසිදා නොදැන සිටි මට
මළ පොත කියාදී නොකියාම ගිය //
මේ කඳුළු බිඳුවේ අයිතිකාරිය ඔබ තමයි

මේ කඳුළු බිංදුව... //

No comments:

Post a Comment