හද පාරනා

Sunil Edirisinghe - Hada Parana .mp3
Found at bee mp3 search engine

හද පාරනා රුදු වේදනාවන් කුරිරු වූ ලෝකෙන්
නැගෙනා පැයේ නොසැලී හිඳින්නම් මා සිනා දෑසින් //

තනිව නැගෙද්දී පෙරට ඇදෙද්දී මාවත අවුරණ ලොවක මෙසේ //
තනිවූ දෙපයින් ජීවිතයේ බාධක දිනන්නෙමි

හද පාරනා...

පහර වදිද්දී සැවොම රිදුම් දී ඒ සිත හඞවන ලොවක මෙසේ //
තනිවූ දෑසින් යායුතු වූ මාවත දකින්නෙමි

හද පාරනා... //

No comments:

Post a Comment