සඳ කාන්ති

Sunil Edirisinghe - Sanda Kanthi
Found at bee mp3 search engine

සඳ කාන්ති දෙන රාත්‍රියේ

සඳ කාන්ති දෙන රාත්‍රියේ
මේ රංග මණ්ඩපයේ
නාට්‍යාංගනාවී දන මන උන්මාදවී

දිගු නීල නයන හෙළා
මිණි මෙවුල නිතඹ සලා
මිණි සළඹ පාද තබා රඟන්නී
දන මන උන්මාදවී

සඳ කාන්ති...

මදහසිනි මුව සරසා
මත් කොවුල් හඞ පරදා
සත්සරින රස අමුණා ගයන්නී
දන මන උන්මාදවී

සඳ කාන්ති...

No comments:

Post a Comment