මයුරාසන හිඳ

Sunil Edirisinghe - Mayurasana Hinda - Suni .mp3
Found at bee mp3 search engine

මයුරාසන හිඳ පාන තෙදැති
සුරිඳුනි කඳ රාජනේ
මනු ලෝ සත වෙත පෑව නෙතින
සුරකිනු අප ස්වාමිනේ
මයුරාසන හිඳ පාන තෙදැති
සුරිඳුනි කඳ රාජනේ

සාමයේ චේතනා රැඳුණු සිතැඟි නෑ මෙදා
දේවනේ

මයුරාසන හිඳ...

මෝහයේ ද්වේශයේ ගිලෙන ලොවට පා තබා
දේවනේ

මයුරාසන හිඳ...

No comments:

Post a Comment