සියල්ල ඉදිරී

Sunil Edirisinghe - Siyalla Idirii
Found at bee mp3 search engine

සියල්ල ඉදිරී ග‍රා වැටුනු දා
ඇයතින් නොමැරුනු මගේ මිනිස්කම
දැන හදුනාගත් තනිකම නුඹටත්
මා‍ හැරයන්නට සිදුවෙයි නැවතත්

ප්‍රේම තාපයෙන් පර මල් යහනට
තවත් ලඳක‍් ‍එයි හෙට දවසේ
එතෙක් මෙතෙක් මා රැකගත් තනිකම
මා නුඹ එලවන්නෙද කෙළෙසේ

සියල්ල ඉදිරී...

ඇ‍ය ‍හෙට ආවද පසුදින යාවිද
අදහනු බෑ ඇය ලඳක් නිසා
හිටපන් තනිකම ම‍ගෙ ගෙයි මිදුලෙම
හතර මායිමෙන් එහා නො‍යා

හිටපන් තනිකම ම‍ගෙ ගෙයි මිදුලෙම
හතර මායිමෙන් එහා නො‍යා...

No comments:

Post a Comment