පැන් කොතලයෙන්

පැන් කොතලයෙන් බෝ දුමිඳු නාවා
තුන් මලුවෙ හැම ගහ වැලම දෝවා
සක්මන් බවුන් වඩමින් බණ පිරිත් කියමින්
අපෙ මුතුන් මිත්තන් කලා මහ පිංකම්

මලමූ නොලා ගං විල් දොලේ
බිලි නොබා මාළුන් වැව් ජලේ //
ඉර හඳ වනස්පති බුහුමනින්
කල යුතුකමයි තම සනුහරේ

හොඳ නරක දැන නැණ ගුණයෙනා
හිරි ඔතප් සිව්බඹ විහරිණා //
රැක ගෙනා පරපුර උරුමෙනා
නිසි මඟ ඇතත් වල්මත් වෙනා

පැන් කොතලයෙන්...

No comments:

Post a Comment