දෙවැනි බුදුන් ලෙස


දෙවැනි බුදුන් ලෙස
ලොවම උවම් කල
ලොවක පිදුම් ලද
ලොවට උතුම් ලඳ
අම්මා.....අම්මා.....

දෙසවන් සනහා මා නැලවූ ඔබ
මියුරු මියැසියේ අරුත කියා දුනි
ඒ මියැසිය අද මා ගයනා විට
මා සිපගන්නට ඔබ මා ලඟ නැත
අම්මා....අම්මා.....

ඇසට හඬන්නට කඳුලැලි දුන් ඔබ
ලතැවුල් දරනා දිරිය ලබා දුනි
ඒ දිරියෙන් ලොව ජය ලබනා විට
මා සිපගන්නට ඔබ මා ලඟ නැත
අම්මා....අම්මා.....

දෙවැනි බුදුන් ලෙස...


සංගීතය: රෝහණ වීරසිංහ
පද රචනය: සුනිල් ආරියරත්න

No comments:

Post a Comment