රන් මැලි

රන් මැලි සෑය විය දිවි අඹරට නැගුන
සුදොවුන් පියා විය සක්විති මග තනන
සමනල පව්ව විය දුක සැප සම දරන
විය මහ රජුනි අප ගෙපැලේ රජ කරන

අසනි වැසි රුදුරු වග වලසුන් අතරේ
සිව්මහ දෙවිදු වී නිති ‍රැකවල් සැදුවේ
හිරුටත් කලින් අවදිව කෙත්වත් තැනුවේ
බෝසත් පාරමී ගුණයෙනි අප වැඩුවේ

බුදදස් නිරිදු සේ අත් බෙහෙතක් හදලා
පැල ඉනිවැටෙත් ගණපති රූපය ඇඳලා
තුසිතෙක ඉසුරු පැල වට සිව් කොණ තබලා
ලොව්තුරු සුව විඳියි අප රජ වනු දැකලා ///

No comments:

Post a Comment