අනේ යාල් දේවී

අනේ යාල් දේවී
නෑ ගමන් ගියේ නෑ බෝ කලෙකින්
හිස පලඳනාවේ තිබුනා ලියලා කන්කසන්තුරේ කියලා
අනේ යාල් දේවී

පොර කුකුලන් රඟනා දෙමංසලේ
අපි ආගිය මඟතොට වල් වැදිලා
කටු පඳුරු වැටෙන් දුර ඈත ඉමේ
මුතු පවුර ගිලී මුහුදටම ගිහින්

අනේ යාල් දේවී...

කොට්ට කෙලෙංගුයි තල් හකුරුයි
හරි මාත්තුවට ගෙන රස බලනා
නුඹෙ සංගුව වදිනා තුරු ඉන්නේ
අපි හැබෑවටම නෑගම් එනකම්

අනේ යාල් දේවී... //

No comments:

Post a Comment