සෙනෙහසේ මල්

සෙනෙහසේ මල් පිපේවා //
ලයේ උපදින ලතෙත් හැඟුමින්
ගයා සුවඳම පතුරනා
ගිලන් වූ සිත් නිවා සනසන
පහන් හැඟුමන් උපදනා
සෙනෙහසේ මල් පිපේවා //

වෛරයෙන් ඉරි තැලෙන සිත් තුල
කෙලෙස මිනිසත් බව පිරෙන්නේ
සෙනෙහසේ සුවඳින් නිවී
ගිලන් වූ සිත් සුව ලබන්නේ
එවන් සත් සිත් පහන් කරවන //
සෙනෙහසේ මල් පිපේවා

ඉසුරු සම්පත් ලබත් එනමුත්
එයින් මනු සිත් නැහැ නිවෙන්නේ
ගිලන් වූ සිත් සුවෙන් පිබිදී
සෙනෙහසින් මල් පණ ලබන්නේ
එවන් සත් සිත් පහන් කරවන //
සෙනෙහසේ මල් පිපේවා //

No comments:

Post a Comment