සූවිසි වරමින්

සූවිසි වරමින් දෙවි රැකවරණින්
අරුණ උදාවේවා
සම්බුදු සුවඳින් මිහිමඞල වැසී
නිවී පහන් වේවා //

දිනේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා

ලෝ සතුන් නිතින අතිනතින් වෙලී
හදවතින් බැඳී ඒවා
දෙව් බඹුන් ලෙසින අගහිඟෙන් මිදී
නෙක ඉසුරු උදාවේවා

සූවිසි වරමින්...

සත් ගුණෙන් පෙඟීමෙන් හැඟුම් පිරී
නව ලොවක් උදා වේවා
උපනුපන් භවේ හදවතින් බැඳී
හෙල බිමේ ජනිත වේවා

සූවිසි වරමින්... //

No comments:

Post a Comment