තිදස පුරේ

තිදස පුරේ පියගැට පාමුල
ශෛල තලාවක සඳ ලේඛාවක
කල්ප විනාසය දිවැසින් දුටුවෝ
සන් කල කැටයම සඳකඩපහණයි

නුවණ තියුණු කල තිසර ලතාවයි
තුරඟා ජවය සමානයි
සවිබලයෙන් ගිජිඳා අසමානයි
සහයෝගය ගව රෑනයි
පිවිතුර පියුමයි බැඳුණ ලියවැලයි
පිරිපුන් කැටයම සඳකඩපහණයි

නිදා තිසර ගජ තුරඟුන් සේනා
මරු කතරේ කුර ගානා
සිඟාල සූකර වවුලිඳු සේනා
නිරුදක පෙලහර පානා
කෙලෙසුන් පිරුමයි බිඳුණු ලියවැලයි
නටබුන් කැටයම සඳකඩපහණයි

1 comment:

  1. පද - රත්නසිරි පරණවිතාන
    ස්වර - ප්‍රේමසිරි කේමදාස

    ReplyDelete