විල් තෙරේ පියුමක්

විල් තෙරේ පියුමක් ලෙසේ
පිබිදී රැඳී හද මන්දිරේ
යෞවනේ පිරිපුන් සෙනේ
තුන් හිත පුරා නින්නාද වේ

නෙත් පුරා කඳුලක් තබා
දුර පාවෙලා ගොස් ජීවිතේ
සිත් බිඳී සුවපත් නොවී
මිහිදන් වෙලා ලය ආදරේ

වසන්තය නෙතු ලඟ ලැගුම් ගෙන
සුබ දසුන් මවනා නිමේෂෙක //
මුව දොවා නව ලොවක අරුණැල්ලෙන්
සිතනු මොහොතක් මගේ සිතිවිල්ලෙන්

නෙත් පුරා කඳුලක්...

අතීතය හිත ලඟ රැඳී හිඳ
ඉකි ලමින් හඞනා විරාමෙක //
සිනාවක් සේ පිපෙන්නට බැරිවී
සදා මිලිනව හිඳින්නෙමි තනිවී

විල් තෙරේ පියුමක්...

No comments:

Post a Comment