සුවදෙන නැලැවිලි

සුවදෙන නැලැවිලි ගී රස පිරි අමයුරු වී
අසා හිඳී නිසොල්මනේ මව් කුසයේ බිලිඳා //

මුනිඳු දෙවිඳු පිලිරූ ඇස රසඳුන් අයුරූ //
බලා හිඳී සෙවනැල්ලේ මව් කුසයේ බිලිඳා

දෙගුරුන් සිහි දේවී සාමය රැකදේවී
නිවී හිඳී සැනසිල්ලේ මව් කුසයේ බිලිඳා //

නෑසියො ගෙට ඒවී රස මසවුළු දේවී //
ඇසුරෙහිදී සිත ලොල්වේ මවු කුසයේ බිලිඳා

සුවදෙන නැලැවිලි...

No comments:

Post a Comment