කපා බිම හෙලා

Sunil Edirisinghe - Kapa Bima Hela .mp3
Found at bee mp3 search engine

කපා බිම හෙලා ගහකොළ තනා මහ විමන් මිහිමත
පුරෙන් පුර දනන් දෙව්පුර අසිරි මවනවා
ඒ මැවුම් දකින දෙවියෝ බියෙන් සැලෙනවා //
(උන්හිටි තැන් නැතිවෙලාද, උන් කල පින් පිරිහිලාද
රුක් දෙවියෝ දණින් වැටී නරන් යදිනවා //)


විඳා අළ නැණින් පිරිසිඳ වසා සිටි නුවන් විනිවිද
මිනිස් වග මහා විශ්වය හඹා දුවනවා
දෙව්ලොවින් බසින දෙවියෝ සුසුම් හෙලනවා //
(ඇස් අදහා ගන්ට බැරිව, පින් පව් විසඳන්ට බැරිව
ඉරිසියාව යට කරගෙන සාදු කියනවා //)

දිනූවෙද මහා සක්වල ලැබූවෙද මහා සිප්නැණ
දේව අනුහසින් වේදැයි බියක් හිතෙනවා
දණින් හිඳ සුරන් පා යුග නරන් වඳිනවා //
(මිනිස් මහිම අඩුවෙලාද, මිනිස් කමට හිනැහුණාද
උනුන් මුව බලා දෙවියෝ අනේ කියනවා //)

No comments:

Post a Comment