පුර පෝය හඳට

Sunil Edirisinghe - Pura Poya Hadata .mp3
Found at bee mp3 search engine

පුර පෝය හඳට පෙමින් බැඳුණු තාරකා ලඳුන්
ගී හඞින් කියන පෙම් කතාව අසාගෙන වරෙන්
නීල වලාවේ, ඇගෙ පෙම් කතාව අසාගෙන වරෙන් //

මුතු මාල පොටක් ගෙලේ බඳින දා
හිත කෝල සිතුම් එබී බලන දා
රෑ නින්ද නැතිව හීන දුටුව දා
හිත ආදරයක බැඳුනිද මන්දා

පුර පෝය හඳට...

රන් තොරණ බැඳී මග සරසන දා
හද රබන් සුරල් හඞින් වැයෙන දා
නෑ හිත මිතුරන් හිනා පුරන දා
හිත ආදරයක බැඳුනිද මන්දා

පුර පෝය හඳට... //

No comments:

Post a Comment