නොමවේ පැරණී

නොමවේ පැරණී යළි වේ රමණී
දරු පෙම නොනිමි අඹු සැමි පෙමිනී
නොව පැරණිය වන රමණිය විටින් විට
වෙයි රමණිය නොව පැරණිය විටින් විට

සොඳ සොඳ ඕලු සොරබොර වැවේ ඇතී
ඒව නෙලන්නට සොඳ සොඳ ළමෝ යති
කළු කරලා රස කරලා උයා ඇතී
ඕලු බතට අද අපෙ පොඩි එවුන් නැතී

නොමවේ පැරණී යළි වේ රමණී
දරු පෙම නොනිමේ අඹු සැමි පෙමිනී

ළමුන් රජුන් වී උන්ගෙත් වටේ පැටවු
ගොහින් ඉතින් දුර දීපංකරේ වසවු
ලඟින් ඉඳන් මට සලකයි මගේ බිසවු
පැරණි නොවේ සොඳ අඹු සැමි පෙමේ ඉසව්

නොමවේ පැරණී...

No comments:

Post a Comment