දෙවොලේ නොකැලැල්

Sunil Edirisinghe - Devole Nokalal .mp3
Found at bee mp3 search engine

දෙවොලේ නොකැලැල් පිදු ආදර මල්
සුවඳින් මනකල් පිබිදෙමි හැමකල් //

මලෙකින් මලකට ඇදෙමින් නොඉඳුල්
නිගා දෙවයි පෙම් ලොවටම මිහිලොල්
එක මලකින් පමණක් රොන් ගන්නම්
අන් මල් මත නොතබා උණු කඳුලැල්

දෙවොලේ නොකැලැල්...

පවසට පල නැත සයුරේ රළවැල්
දිය දෝතක් ගමි දොලකින් සිහිලැල්
පීඩිත වී සිටිනා සඳ අඳුරේ
ඔබ පමණයි ගෙන ආවේ හසරැල්

දෙවොලේ නොකැලැල්... //

2 comments:

  1. මිහිලුන් ද නැතිනම් මිහිලොල් ද

    ReplyDelete
  2. මිහිලොල් ලෙස නිවැරදි විය යුතුයි. ඔබට ස්තුතියි.

    ReplyDelete