නෙළුම් නෙළුම්

නෙළුම් නෙළුම් නෙළුම් නෙළුම්
නෙළුම් නෙළුම් නෙලූ නෙළුම් තියන්න ඉවුරේ
නොනෙළු නෙළුම් විලෙහි තබා පුදන්න සොඳුරේ

විලට දුකයි...විලට දුකයි විල් දිය බොර කරන්නට එපා
පඳුරු බිඳෙයි...පඳුරු බිඳෙයි දිය පිට පා තබන්නට එපා

නෙළුම් නෙළුම් ...

මලට රිදෙයි... මලට රිදෙයි නටුව ලඟින් කඩන්නට එපා
බඹරු අඞයි...බඹරු අඞයි විලෙන් නෙළුම හිඳින්නට එපා

නෙළුම් නෙළුම් ...

පද රචනය: සුනිල් ආරියරත්න
සංගීතය: රෝහණ වීරසිංහ

No comments:

Post a Comment