සත්‍යයේ මළගම

Sunil Edirisinghe - Sathyaye Malagama
Found at bee mp3 search engine

නොතැවෙන්න නොහඞන්න සත්‍යයේ මළගමට
ගහලයා ඔබයි මේ මරණයේ
හිස ගැසූයේ ඔබයි විෂ පෙවූයේ ඔබයි
හඞා වැලපෙන්නේද අද ඔබයි

කල්වාරි ගිරි සිරස මිය ගියේ සත්‍යයයි
පෙළූයේ සත්‍යයයේ හදවතයි
ගැලූයේ සත්‍යයේ රුධිරයයි
ගයා පියසින් පිටව වන වැදී සැඟවුණේ
එදා පිළිකෙව් කෙරූ සත්‍යයයි

නොතැවෙන්න නොහඞන්න...

මිනිස්කම හදවතේ මලක් සේ පිපෙන දා
සත්‍යයේ හිස නැගෙයි කුරුසියෙන්
සත්‍යයේ හිරු නැගෙයි වන ගැබින්
මිනිස් පා වැඳපුදා පින් ලබාගනු රිසිව
දෙවියෝද බිමට එති පෙරහැරින්

නොතැවෙන්න නොහඞන්න...

No comments:

Post a Comment