නෙතු කඳුළු

Sunil Edirisinghe - Nethu Kandulu
Found at bee mp3 search engine

නෙතු කඳුළු කඳුළු කඳුළු
කොයි කාගෙ වුනත් කඳුළු
පිසලන්න එන්න මිතුරු
පාගන්න එපා කඳුළු //

දූ පුතුන් නමින් හැමකල්
මව් පියන් හෙළූ කඳුලැල්
හිත රිදී ගලා හැළුණු
දරු සෙනේහයයි කඳුලැල් //

නෙතු කඳුළු...

යුද බිමක නැගෙන ගිනිදැල්
කොයි කඳවුරටත් කඳුලැල්
විඳ දරා ගන්න බැරිමුත්
දුක තමයි ඇසේ කඳුලැල් //

නෙතු කඳුළු...

No comments:

Post a Comment