සෙනෙහස ලැබ

Sunil Edirisinghe - Senehasa Laba .mp3
Found at bee mp3 search engine

සෙනෙහස ලැබ පිබිදෙන විට
තහනම් නැති ආදරේ
මදහස සඳපානක් වී
උතුරා යයි ජීවිතේ //

සුවඳ සඳුන් සුවඳ පෙරා
කඳුළු උයන් මල් අතුරා //
වෙණ මිණි තත් වැයෙන රැයේ
උතුරා යයි ජීවිතේ...ආදරේ

සෙනෙහස ලැබ...

නඳුන් වනේ සිරි පතුරා
පැතුම් විලේ දිය උතුරා //
සඳ මිණි රැස් වැටෙන පැයේ
උතුරා යයි ජීවිතේ...ආදරේ

සෙනෙහස ලැබ... //

No comments:

Post a Comment