රජෙකු වුනත්

රජෙකු වුනත් ගිලන් වෙලා //
එක්තැන් වුණ දා
කියනවාට සැකයක් නෑ (සැකයක් නෑ)
නිරෝගි සැප හැර සැපයක් ලොවේ කොයින්දා //

ඉසුරු සමඟ හාද වෙලා //
නොසතුට ආදා
දැනෙනවාට සැකයක් නෑ (සැකයක් නෑ)
සතුට තරම් වෙන ධනයක් ලොවේ කොයින්දා //

බැරිවුණදා නෑදෑයන් //
අතහැර ගියදා
හිතෙනවාට සැකයක් නෑ (සැකයක් නෑ)
විශ්වාසය හැර නෑයෙක් ලොවේ කොයින්දා //

No comments:

Post a Comment