අන්දර වැටෙන්

Sunil Edirisinghe - Andara Waten .mp3
Found at bee mp3 search engine

අන්දර වැටෙන් එබෙන සුන්දරී
සුන්දර සුපිපි කුසුම් මංජරී
මංපෙත සුවඳ කරන රම්බරී
රන්රසු නගන නාරි කුංජරී //

ඔබගේ ගමන් ලතාවෙන්
නළලත කියඹු ලතාවෙන්
දෙව්ලිය සදිසි කතාවෙන්
ජීවිතයම හරි සොඳුරුයි... සුන්දරී

අන්දර වැටෙන්...

මොහොතක රැඳෙන පමාවෙන්
සවනත සදන අමාවෙන්
දෙඅදර මවන සිනාවෙන්
ජීවිතයම හරි සොඳුරුයි... සුන්දරී

අන්දර වැටෙන්...

No comments:

Post a Comment