දැදුරු සිතක

Sunil Edirisinghe - Deduru Sithaka
Found at bee mp3 search engine

දැදුරු සිතක දෙසඳුන් ගල්වන්නට ආ විහඟී
කඳුළු නැතත් ඇයගෙන් ගිනිගත් මේ සිත විරහී //

රත් පැහැ ගැන්වුණු සඳුගේ එළියත් හරි උණුසුම් //
නිර්මල සිතකින් ඔබ පුදනා පෙම මට නොතරම්
මට නොතරම්

දැදුරු සිතක...

දෙවැනිය වී ඔබ ගෙනෙන පහන් දල්වනු කෙලෙසින් //
දෙවැනි වරට දල්වන්නට සිළුවක් නැතිය ඉතින්
නැතිය ඉතින්

දැදුරු සිතක...

No comments:

Post a Comment