තනි කලේ

Sunil Edirisinghe - Thanikale
Found at bee mp3 search engine

තනි කලේ කෙලෙසද මා ඔබෙන් වෙන් කලේ
සැඟවුනේ කොතැනද ඒ නුවන් සැඟවුනේ

මසිත හොවා රුදුරු පාළුවේ
දුරක මැකී ගියද ඔබ මෙසේ
සිතින් ඔබේ ලඟයි මා සදා ජීවිතේ

තනි කලේ...

No comments:

Post a Comment