මුවින් මුවග

Sunil Edirisinghe - Muvin Muvaga
Found at bee mp3 search engine

මුවින් මුවග ගී සර ප්‍රතිරාව නැගේවා
සිතෙන් සිතක ගී රස ගංගා ඉතිරේවා
නෙතින් නෙතක ගී ලියැවේවා
ගී හඞින් මිනිස් ලොව සුවඳ ගෙනේවා //

බිඳුණු පැතුම් සොයා තැවෙනා
දෙසිතක දුක් ගීය නිවාවා
උරග වෙසින කිපී නැගෙන හැඟුම් නිවා
ගී රැව් දේවා
රස මියුරු සරින් ලොව සැරසේවා //

බෙදෙන බිඳෙන ලොවේ විපත
ගී සිය දහසෙක ලියැවේවා
විහඟ සරින් ලොවට ඇසෙන
ගීයෙන් මහ පොළොව නිවේවා
ගී ස්වරය අරුණ කිරණ සදාවා //

මුවින් මුවග...

No comments:

Post a Comment