ලප නැති සඳක්

Sunil Edirisinghe - Lapa Nathi Sandak .mp3
Found at bee mp3 search engine

ලප නැති සඳක් ඇති නිලඹරක්
කිකලෙක නමුත්
දුටුවෙද ඔබත් //
සඳ රැසින් පිපි මලක් වනු මිස
නොපතන්න ඒ සා
පුරහඳක් //

ඇද නැති ගඟක් නිල් දියවරක්
ගැලුවාද දී නෙත රසඳුනක්
ගිලී දිය සනහා නිවෙනු මිස
නොසොයන්න ඒ සා
ගඟ දියක් //

මඩ නැති විලක් මත සියපතක්
පිපුණාද කවදා කොතැනකවත්
රැඳි සුවඳ මුව ලද විඳිනු මිස
නොසොයන්න ඒ සා
සියපතක් //

ලප නැති සඳක්...

No comments:

Post a Comment