දෑවැදි දෙන්නට

Sunil Edirisinghe - Davadi Dennata .mp3
Found at bee mp3 search engine

දෑවැදි දෙන්නට රන්මසු පොදි නැති
ගෙදරට බර වුණු බාල නගේ
නුඹ ගෙනියන්නට ගමෙත් කෙනෙක් නැහැ
රටෙත් කෙනෙක් නැහැ බාල නගේ //

විරසක වීලා විරහ අපලයෙන්
නුඹෙ ඉරණම නුඹ ලඟට නොයේ
නිදිබර දෑසයි දැලි ගෑ මුහුණයි
ලිප මුල්ලේ යෞවනය ගෙවේ

දෑවැදි දෙන්නට...

රන්දම් පැලඳිය යුතු ගෙල වටකර
නවගුණ වැල පෝ දිනට බැඳේ
දීගෙක ගියදා නුඹට දැනේවී
තනිකඩකම කොච්චරද අගේ

දෑවැදි දෙන්නට...

No comments:

Post a Comment